14-02-2017 /

PhD-forsvar om slambehandling

Den 10. februar 2017 forsvarede Carlos Letelier Gordo på Nordsøen Forskerpark sin ph.d.-afhandling, som undersøger mulighederne for at omdanne slam fra akvakulturanlæg til en ressource, der kan bidrage til at mindske udledningen af kvælstof fra anlæggene

Den 10. februar 2017 var der igen Ph.d-.forsvar på Nordsøen Forskerpark, daCarlos Letelier Gordo forsvarede sin ph.d.-afhandling, som undersøger mulighederne for at omdanne slam fra akvakulturanlæg til en ressource, der kan bidrage til at mindske udledningen af kvælstof fra anlæggene.

Afhandling havde titlen "Transforming waste into new resources: Optimizing sludge hydrolysis to improve nitrogen removal in aquaculture through denitrification".

Miljømæssige begrænsninger har tvunget akvakultursektoren til at forbedre drift og vandrensningsteknologier, og sektoren er blevet stadig mere miljømæssigt bæredygtig. Selv om erhvervet har reduceret den specifikke udledning (kg/t produceret fisk) af alle næringsstoffer (N, P og O), er kvælstoffjernelse dog stadig den største hindring for en egentlig udvidelse af produktionen.

Foder er (indirekte) kilden til al affaldsproduktion på recirkulerede anlæg, idet mængde, sammensætning og fordøjelighed af foderet afgør mængder og sammensætning af det producerede affald kaldet produktionsbidraget. En kobling af foderet med produktionsbidraget og slammets muligheder som intern kulstofkilde er derfor både oplagt og nødvendigt.

Ph.d.-afhandlingen fokuserer på mulighederne for at anvende slam produceret af fiskene som intern kulstofkilde til denitrifikation, hvorved organisk affald så at sige transformeres til en ny ressource på linie med det såkaldte “Residual Resource”-princip. Omdannelsen fra partikulær slam til anvendelig, opløst kulstofkilde foregår via to koblede, mikrobiologiske processer: hydrolyse og fermentering. Under hydrolysen bringes det partikulære stof over på opløst form og under fermenteringen omdannes/nedbrydes disse opløste stoffer delvist til kortkædede fedtsyrer og alkoholer, der efterfølgende fungerer som energikilde for denitrifikationsprocessen.

Se også DTU Aqua’s hjemmeside HER.