Projekter

Nordsøen Forskerpark som aktør indenfor fiskeri- og akvakulturudvikling

Nordsøen Forskerpark deltager aktivt som projektholder og projektdeltager i en lang række projekter, som alle har til formål at skabe udvikling og vækst i fiskeri- og akvakulturerhvervene. Her nævnes nogle udvalgte projekter. I mange af projekterne deltager ét eller flere af institutionerne på forskerparken, og derudover deltager erhvervsvirksomheder og deres brancheorganisationer.

UDBUD: Eksterne leverandører til konsulentfunktion til Projektet ”Hummer i Nordvestvendsyssel" 
Se udbudstekst HER. og projektbeskrivelse HER.


2007 - 2017
Sekretariats- og koordineringsopgaver for Nordjysk Fiskerikommune Netværk
Nordsøen Forskerpark og Teknologisk Institut var sammen med kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Læsø og Mors med til at sætte dette initiativ i gang. Netværket har efterfølgende medvirket ved mange væsentlige initiativer indenfor området de senere år, således igangsættelse af sektorplan for fiskeindustrien og udviklingsplan for akvakultursektoren, afholdelse af konferencer m.m. Bevillingsgivere: Fødevareministeriet (opstart) og de deltagende 6 kommuner

2009 - 2011
Sektorplan for den nordjyske fiskeindustri 2010-2025
Udarbejdelse af en plan, som indeholder analyse af den nuværende situation og opridser udviklingsmuligheder forskellige dele af fiskeindustrien. Projektrapport blev offentliggjort i efteråret 2011 og har dannet baggrund for igangsættelse af andre initiativer på området. Bevillingsgivere: Fødevareministeriet og Region Nordjylland.

2009 - 2012
Facilitatorfunktion for delklyngen Fiskerisektoren
Igangsættelse af initiativer indenfor fiskeri og fiskeindustri, som kan bidrage til erhvervenes udvikling, herunder skabelse af netværk, kompetenceopbygning, videnspredning m.m. Konkrete aktiviteter har været afholdelse af kurser, workshops og konferencer, udsendelse af nyhedsbreve, udgivelse af hjemmeside, igangsættelse af udviklings- og udredningsarbejder etc. Bevillingsgiver: Region Nordjylland.

2010 - 2011
Udviklingsperspektiver for akvakultursektoren i Nordjylland
Formål: At udarbejde en udviklingsplan for akvakultursektoren i Nordjylland, som dels skal afdække potentiale for vækst, og dels skal bruges som input til udviklingen af nye indsatser på kommunalt og regionalt niveau. Projektrapport blev offentliggjort i efteråret 2011 og har dannet baggrund for igangsættelse af nye initiativer på området. Bevillingsgivere: Fødevareministeriet og Region Nordjylland.

2010 – 2014
SaltvandsModeldambrug – udvikling af ny bæredygtig produktionsplatform for landbaseret saltvandsopdræt
Formålet er at udvikle og demonstrere såvel de kommercielle som de miljømæssige fordele og muligheder i produktion af store laksefisk i landbaserede, delvist recirkulerede saltvandsanlæg. Projektet vil skabe en afgørende udvikling og dokumentation for en konkurrencedygtig og bæredygtig produktion af store laksefisk uden yderligere miljøbelastning, endda med reduceret påvirkning på flere områder. Projektet har deltagelse af stærke aktører fra hele værdikæden. Finansieres af GUDP – Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, Fødevareministeriet samt projektdeltagerne.

2011 – 2016
Erhvervsudviklingsprojekt Hirtshals
Hirtshals Havn, Nordsøen Forskerpark, Hjørring Kommune og Hjørring ErhvervsCenter har igangsat et privat-offentligt samarbejdsprojekt, der udnytter potentialerne i Hirtshals’ styrkepositioner til gavn for den maritime sektor, fiskerierhvervet, transporterhvervet og turismen.

2011 - 2015
Trash2Cash – øget udnyttelse af fiskeressourcerne
Formålet med projekt er at skabe nye produkter og markeder hos fiskerisektorens små og mellemstore virksomheder. Projektet sigter mod at udnytte alle de restprodukter fra fiskeriet og fiskeindustrien, som normalt går til spilde. Endvidere øget udnyttelse af de muligheder, som ligger i den gode fiskekvalitet, som i dag landes i mange nordjyske havne. Bevillingsgivere: Fornyelsesfonden (nu Markedsmodningsfonden) og Region Nordjylland. Se projektrapporter HER.

2012 - 2013
Udvikling af et nordjysk koncept for hummeropdrætsanlæg og erhvervstiltag
Kortlægning af muligheden for etablering af hummeropdrætsanlæg i Hirtshals, identificering af de erhvervsmæssige potentialer på baggrund af anlægget, samt beskrivelse af indholdet for et samlet koncept. Bevillingsgiver: Vækstforum, Region Nordjylland

2014
Synliggørelse af akvakultur som styrkeposition for Nordjylland
På DanAqua-messen i Aalborg i oktober 2014 blev følgende konkrete initiativer taget/understøttet: 2nd Internationale workshop om recirkulationsteknologi, synliggørelse af Nordjylland som central for Akvakultur, herunder særlig markering af F&U miljøerne samt tilhørende innovation, samt synliggørelse af anbefalinger i Perspektivplan for Akvakultursektoren i Nordjylland. Bevillingsgiver: Vækstforum, Region Nordjylland

2015-
Forundersøgelse innovationscenter
Som en af de konkrete indsatser i FoodNetwork er der allokeret midler til at skabe regionalt udviklingsfokus indenfor FoodNetworks indsatser. Det gælder primært udvikling af fiskerisektoren, videnspredning samt matchmaking. Formålet med nærværende projekt er at udnytte disse midler til at undersøge mulighederne for at skabe et nordjysk innovationscenter for fiskeindustrien.

2015-
Agentfunktion FoodNetwork – styrkelse af udviklingskompetencer i NJ

Som en af de konkrete indsatser i FoodNetwork er der allokeret midler til at skabe regionalt udviklingsfokus indenfor FoodNetworks indsatser. Det gælder primært udvikling af fiskerisektoren, videnspredning samt matchmaking. Formålet med nærværende projekt er at udnytte disse midler til at skabe en regional platform i Nordjylland til at skabe synergi mellem de enkelte udviklingsnetværk og –tiltag og øvrige aktører for derigennem at opnå synergi og sammenhæng i den samlede udvikling af fødevareområdet.

2016-
Operatørfunktion fiskeri og akvakultur
Vækstforum for Region Midtjylland og Vækstforum for Region Nordjylland ønsker i fællesskab at udvikle virksomhederne tilknyttet fiskeri- og akvakultursektorerne i Danmark. Til dette formål er oprettet en Operatørfunktion af et konsortium bestående af Nordsøen Forskerpark og Nordjysk FødevareErhverv fra Nordjylland samt FFI (Future Food Innovation) og VIFU (Videncenter for Fødevareudvikling i Region Midtjylland). Se website HER.

2016-
Smagedage – vandvendte madoplevelser
Der udvikles elementer til de eksisterende madfestivaler, der kan give deltagerne og partnerne oplevelse af merværdi, for turisternes vedkommende bedre oplevelser og sammenhæng til lokalområdets fornemste råvarer. Et element i projektet er ”Local cooking” konkurrencer. Bevillingsgiver: Vækstforum Nordjylland samt deltagende virksomheder og organisationer.